راهبرد مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری

 

 

راهبرد مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی  در رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری

 

استناد قانونی:

مطابق با بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورایعالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

متن راهبرد:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی  کلیه پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه کسب وکار را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

 

علیرضا نصرآبادی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی