اهم وظايف واحد حقوقي بشرح ذيل مي باشد:

– مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي

– برنامه ريزي و نظارت بر وظايف ساير كارشناسان حقوقي اعم از اداره كل و شهرستان ها

– طرح دعوي و شكايت و دفاع وتنظيم لايحه

– تعقيب و پيگيري دعاوي و شركت در جلسات دادرسي و قرارهاي كارشناسي و بازديد محل

– پيگيري اجراي احكام صادره در مراجع مختلف قضايي، ديوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف

– اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت و ادارات مختلف ستادي و شهرستان ها ازطريق شركت در كميسيون هاي متفاوت و شوراها و اظهار نظر حقوقي در مسائل ذيربط

– آموزش قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان حقوقي و ساير همكاران

– همكاري با گروه هاي بازرسي و ساير واحدها

– پاسخگويي به شكايات

– انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

– ارائه امار و گزارش عملكرد