اهم وظايف اداره واگذاري بشرح زير است:

۱- قبول درخواست اشخاص حقيقي وحقوقي درخصوص واگذاري اراضي ملي ودولتي

۲-تعيين قابليت وكاربري اراضي جهت طرحهاي مختلف

۳-بررسي وتشكيل پرونده تقاضاي واگذاري اراضي

۴-اخذ مدارك لازم وتكميل پروتده متقاضيان براساس ضوابط وشرايط قانوني

۵-طرح پرونده متقاضيان حقيقي وحقوقي دركميسيون مادتين ۳۱و۳۲ ومعرفي به دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم قرارداداجاره

۶-نظارت برچگونگي اجراي طرحها به منظور كنترل وارزيابي عملكرد مستاجرين وارائه گزارش به كميسيون نظارتي

۷-پيگيري فسخ قرارداد واسترداد اراضي ازمستاجر در صورت تعلل يا تخلف ازمفاد قرارداد اجاره

۸-انتقال قطعي اراضي بنام مستاجر پس از اجراي كامل طرح واخذ پروانه بهره برداري