شرح وظايف امور قراردادها

اهم وظايف واحد امور قراردادها بشرح زير ميباشد:

۱-بررسي وتائيد پروژه ها و اعتبار پيشنهادي براي انتخاب پيمانكار يا مشاور پس از تطبيق با موافقتنامه هاي مربوط

۲- بررسي و تائيد شرايط و عمومي و اختصاصي مناقصه ها

۳- بررسي و تائيد متن آگهي ها يا استعلام هاي تهيه شده

۴- برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه وظابف فوق نحوه انعقاد قرارداد با هماهنگي دفرت آموزش

۵- هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شركت در جلسات كاري و آموزشي بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربيات

۶- اخذ نظر واحد ذيربط در خصوص نحوه عملكرد پيمانكار يا مشاور طرف قرارداد و در صورت نياز انعكاس آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان براي هر كدام از قراردادهاي منعقده

۷- انعكاس قراردادهاي منعقده و عملكرد پيمانكار يا مشاور طرف قرارداد به دفتر طرح و برنامه سازمان به منظور انجام ارزشيابي عملكرد

۸- ايجاد بانك هاي اطلاعاتي قراردادهاي منعقده در سطح استان

۹- انجام امورمحوله در چهارچوب مقرر از سوي مقام مافوق

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *