اهم وظايف حراست به شرح زير ميباشد:

۱-مديريت در امر حفاظت از اسناد و مدارك و اماكن و محيط هاي تحت پوشش

۲- تامين و انجام امور مربوط به مشاغل حساس

۳- بررسي و اعلام نظر در خصوص صلاحيت همكاران حسب مورد

۴- مديريت درامر حفاظت فيزيكي و رسيدگي به مشكلات مربوطه

۵- تامين امنيت محيط و محيط هاي تحت پوشش با تدابير لازم

۶- بازرسي ازواحدهاي تحت پوشش جهت شناسايي مشكلات و معضلات

۷- اطلاع رساني لازم براي دستگاه و بالاخص مديريت دستگاه

۸- نظارت برانجام كليه امور مربوط به حفاظت پرسنلي

۹- تحقيقات و پيگيري گزارش هاي ارسالي از سوي ادارات و مردم

۱۰- پيگير جهت اعلام وضعيت نيروهاي پيشنهادي در پست هاي حساس

۱۱- جمع بندي و تنظيم گزارش كار ماهانه و تنظيم صدوركارت شناسايي

۱۲- تهيه و تنظيم جوابيه نامه هاي ارسالي از دفتر مركزي

۱۳- انجام سايرامور طبق دستور مقام مافوق