خانه / ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

 

 

 

علی رضا نصرآبادی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 

محمد محسنی

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 

حمید باقرپور

معاون حفاظت و امور اراضی

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

:

معاون فنی

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

 

محسن یوسفی

معاون آبخیزداری

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

    

سرهنگ محمد هادی رمضانی

فرمانده یگان حفاظت

تلفن: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱ ۰۵۶

ادارت حوزه مدیر کل

مهدی نقی پور

کارشناس مسئول روابط عمومی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۱۸  ۰۵۶

محمود رفعتی نژاد

رئیس اداره حراست

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۳۴  ۰۵۶

 

سید محمود حسینی

رئیس اداره آموزش و ترویج

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۰  ۰۵۶

 

رئیس اداره مدیریت عملکرد

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۱۷  ۰۵۶

مجید گلناری

رئیس اداره امور حقوقی

تلفن: ۳۲۳۹۰۴۰۱  ۰۵۶

رضا باقری

رئیس اداره مهندسی و مطالعات

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۱  ۰۵۶

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 

سید محمد رضا موسوی فرد

رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۶۰  ۰۵۶

محمد مهرگان

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۲۲  ۰۵۶

شیما برادران نژاد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۲  ۰۵۶

محمود خاکسار

رئیس اداره امور مالی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۵۰  ۰۵۶

سید مجتبی هاشمی

مسئول امور قراردادها

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۳۶  ۰۵۶

حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی

 

رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۸۸  ۰۵۶

 

حسین چاوشان

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

تلفن: ۳۲۳۹۰۴۰۵  ۰۵۶

 

 

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۸۲  ۰۵۶

حوزه معاونت آبخیزداری

 

 

 

 

رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۴  ۰۵۶

محمد یوسفی

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۴۷  ۰۵۶

حوزه معاونت معاونت فنی

عباسعلی محمودی

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۸  ۰۵۶

 

 

 

 

 

مهدی حاجی زاده

رئیس اداره امور مراتع

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۷  ۰۵۶

علیرضا یاری

رئیس اداره امور بیابان

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۵۸  ۰۵۶

مهدی رمضانی

کارشناس مسئول بهره برداری

تلفن: ۳۲۳۹۰۳۷۴  ۰۵۶

روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها

ابراهیم علیپور

رئیس اداره شهرستان بیرجند

تلفن: ۳-۳۲۲۰۷۰۳۱  ۰۵۶

 

احمد گلی

رئیس اداره شهرستان قاین

تلفن:-۳۲۵۲۹۸۵۰  ۰۵۶

 

محمد فتحی

رئیس اداره شهرستان سربیشه

تلفن:-۳۲۶۶۳۱۶۰  ۰۵۶

محمد صادقی

رئیس اداره شهرستان سرایان

تلفن: ۸-۳۲۹۰۰۴۲۵  ۰۵۶

امان الله مرادی

رئیس اداره شهرستان درمیان

تلفن:-۳۲۱۲۱۰۳۵  ۰۵۶

 

 

محمد حسین کدخدازاده

رئیس اداره شهرستان نهبندان

تلفن:  ۳۲۶۲۲۵۲۲  ۰۵۶

 

 

کاظم صالح پور

رئیس اداره شهرستان فردوس

تلفن: ۳۲۷۲۲۱۱۰  ۰۵۶

محمد رضا رفیعی

رئیس اداره شهرستان بشرویه

تلفن: ۳۲۷۶۸۰۸۲  ۰۵۶

مهدی کرباسچی

رئیس اداره شهرستان خوسف

تلفن: ۳۲۴۷۵۱۸۳ ۰۵۶

علی رجبی

رئیس اداره شهرستان زیرکوه

تلفن: ۳۲۵۰۱۰۰۱  ۰۵۶

 

 

حسن محمدیان

رئیس اداره شهرستان طبس

تلفن: ۳۲۸۲۳۴۸۰  ۰۵۶