مزایده بهره برداري و احياء محصول مرتعي آنغوزه ۲

mozayedeاداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرحهای بهره برداريذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت ميشود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، ملاحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق موردنظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود رابراي هر به عنوان بهره ما لكانه اعلام نمايند.

 

 

 

 

 

نام شهرستان

نام طرح

مساحت مفید

میزان محصول

نرخ پایه(ریال)

تعهدات احیایی

دوره طرح

مبلغ تضمین ریال

بذر پاشی

کپه کاری

طبس

ده محمد

۳۲۰۰

۵۱۲۱

۴۴۱۴۱

۳۲۲۰۰

۱۵۰

سه ساله

۱۱.۳۰۳.۰۰۰

بشرویه

کرند

۲۲۹۵

۶۸۱۶

۵۷۸۲۰

۲۲۹۵

۰

سه ساله

۱۹.۷۰۶.۰۰۰

علی حیدر

۱۶۲۶

۴۱۹۴

۴۵۸۴۹

۱۶۲۶

۰

سه ساله

۹.۶۱۵.۰۰۰

تاريخ توزيع اسناد مزايده: از ۶/۳/۹۴ لغايت پايان وقت اداري ۱۲ /۳/۹۴

زمان تحويل پاكتهاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۲۰/۳/۹۴

آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند- خيابان ارتش- سه راه معلم- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي دبيرخانه كميسيون معاملات (امور قراردادها)

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت ۹ صبح مورخ ۲۴/۳/۹۴ سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:

۱- به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲- شركتهاي تعاوني بهره برداري در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت ميباشند

۳ – اسناد این مزایده را می توانید از لینک زیر وپایگاه اطلاع رسانی مناقصات دریافت می باشد

دریافت اسناد مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *