ظهر امروز ۳۰ هزار اصله نهال رایگان درمصلی های نماز جمعه استان توزیع شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ۳۰ هزار اصله نهال رایگان در مصلی های نماز جمعه استان بین عموم مردم توزیع شد که از این تعداد ۷ هزار اصله نهال در بیرجند تقسیم شده است.

براساس این گزارش نهال های توزیع شده از گونه های غیر مثمر مانند زبان گنجشک، اقاقیا، سرو، کاج و…. بوده است و در روزهای بین هفته نیز در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری توزیع می شود دستگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند بامراجعه به این اداره ها نهال های مورد نیاز خود را تامین کنند .

 شایان ذکر است جمعه آینده نیز ۳۰ هزار اصله نهال رایگان و در مجموع ۶۰ هزار نهال بین نمازگزاران توزیع می شود.