12

شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹

 • کد خبر : 15539
 • 15 تیر 1398 - 12:31
شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹

  شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور ( صدور مجوز فعالیت تشکلها) مقدمه در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( ۲۹ ) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب هیئت محترم وزیران( به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲ هـ […]

 

شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور

( صدور مجوز فعالیت تشکلها)

مقدمه

در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( ۲۹ ) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب هیئت محترم وزیران( به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲ هـ مورخ ۲۱/۱۱/۹۷) و بر اساس بند (ب) و (پ) ماده (۱)آئین نامه مزبور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور به عنوان دستگاه اجرایی می تواند، تشکل ها را به شرح ذیل شناسایی و مجوزهاي لازم را صادر نماید:

۱( تعاریف

۱-۱-تشکل

بر اساس تعاریف بند )پ( ماده ) ۱( آئین نامه اجرایی بند )ب( ماده ) ۲۹ ( قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور.

۱-۲- سازمان

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور

۱-۳- اداره کل

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان

۱-۴- کار گروه

کارگروه صدور مجوز فعالیت تشکل ها ،جمعی از اعضای منتخب اداره کل ،که وظیفه اجرای کلیه مراحل فرآیند صدور مجوز فعالیت تشکل ها در راستای بند (ب) و (پ) ماده (۱)آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را بر عهده خواهند داشت.

۱-۵- بومی

بومی به فردي اطلاق می گردد که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد :

الف- یکسان بودن شهرستان محل تولد با شهرستان محل مورد تقاضای ثبت تشکل و همچنین سابقه سه سال سکونت، مستمر منتهی به تاریخ درخواست، تقاضا، در محل مورد تقاضا

ب- حضور در حوزه شهرستان در قالب کوچ در خصوص افراد جامعه کوچ رو و عشایر

ج- مجریان طر ح های منابع طبیعی در محل مورد تقاضا

تبصره : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت تقاضا می باشد.

۲) شرایط عمومی و اختصاصی

۲-۱- دارا بودن حداقل ۳ عضو( کارت ملی و شناسنامه).

۲-۲- تابعیت ایرانی(ارائه کارت ملی و شناسنامه).

۲-۳- سن حد اقل ۱۸ سال تمام(ارائه کارت ملی و شناسنامه ).

۲-۴- انجام خدمت وظیفه عمومی برای متقاضیان ذکور(کارت پایان خدمت یا معافیت دائم)

۲-۵- گواهی عدم سو پیشینه (استعلام از مراجع ذیصلاح )

۲-۶- رعایت مفاد قانون منع مداخل وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت، در معاملات دولتی و کشوری- مصوب ۱۳۳۷ .

۲-۷- داشتن تحصیلات دانشگهاهی در رشته های مرتبط منابع طبیعی، محیط زیست ، کشاورزی و عمران(آب)     حداقل دو نفر از اعضا ارائه مدارک معتبر دانشگاهی و مراکز علمی و کاربردی .

۲-۸- بومی بودن حداقل ۵۰ درصد اعضا (مبنای استان و شهرستان برای بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت تقاضا می باشد)

تبصره ۱ – افراد صرفا مجاز به عضویت در یک تشکل   (به عنوان هیئت موسس، هیئت  مدیره و یا عضو تشکل) می باشند.

تبصره ۲ – مجریان طرحهای مرتعداری و دارندگان پروانه چرای معتبر که قصد ایجاد تشکل را دارند،صرفا مجاز به ارائه نام افرادی می باشند که اسامی آنها در قرارداد واگذاری طرحهای مرتعداری، کتابچه طرح مرتعداری  و یا  در پروانه چرای معتبر   قید  گردیده   است.

تبصره ۳ – به منظور رعایت مفاد بند (۱-۲) و رسیدن به تعداد نصاب اعضای تشکل(حد اقل ۳ عضو) و در صورت عدم وجود افراد حایز شرایط(مطابق با تبصره ۲)، عضویت افراد درجه یک خانواده در تشکل با درخواست کتبی مجری طرح مرتعداری و صاحب پروانه چرای معتبر بلامانع می باشد.

۳) کارگروه

اعضای کار گروه شامل افراد ذیل می باشد :

 • مدیر اداره کل یا نماینده ایشان (رئیس).
 • رئیس اداره آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی (دبیر).
 • رئیس اداره حراست یا نماینده ایشان (عضو ).

۴) اصالت مدارک

در صورتی که بعد از صدور مجوز ،عدم اصالت و صحت هر یک از مدارک ارائه شده احراز گردد اداره کل نسبت به ابطال مجوز اقدام و حق پیگرد قانونی نیز خواهد داشت .

۵) گستره جغرافیایی فعالیت

گستره جغرافیایی فعالیت تشکل ها در سطوح روستا،دهستان،شهر ،بخش و شهرستان مورد تقاضا می باشد.

۶) اسناد و مدارک لازم

۶-۱ – تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء

۶-۲ – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم کلیه اعضاء

۶-۳ –  گواهی عدم سو پیشینه کلیه اعضاء

۶-۴- تصویر مدرک دانشگاهی و مراکز علمی و کاربردی حداقل دو نفر از اعضا در رشته های مرتبط منابع طبیعی، محیط زیست ،کشاورزی و عمران(آب)

۶-۵ – تائیدیه شورای اسلامی، دهیاری و بخشداری دال  بر سکونت سه ساله فرد در حوزه شهرستان مورد تقاضا

تبصره ۱ – در مناطقی که فاقد شورای اسلامی، دهیاری و بخشداری باشد استشهاد محلی با تائید سه نفر از معتمدین محلی ملاک عمل می باشد.

۶-۶ – مدارک مرتبط با پروانه چرای معتبر یا طرح مرتعداری واگذار شده در حوزه شهرستان مورد تقاضا(درخصوص افراد جامع کوچ رو و عشایر)

۶-۷ – مدارک مرتبط با مجوزهای قانونی در خصوص پروانه چرای معتبریا طرح مرتعداری واگذار شده یا سایر فعالیتها مرتبط با منابع طبیعی در حوزه شهرستان مورد تقاضا   ( درخصوص مجریان طرح های منابع طبیعی در محل مورد تقاضا)

۶-۸ – اساسنامه تایید شده تشکل( تائید توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها)

۶-۹ – فرم پذیرش مدیریت توسط شخص تعیین شده بعنوان مدیر تشکل

۷) فرایند اجرایی

۷-۱- اطلاع رسانی از طرق متعارف مانند؛ پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ها، روزنامه هاي کثیرالانتشارسراسري و محلی ، نصب آگهی هاي مربوطه در مراکز عمومی شهري و روستایی و … و ادارات دولتی، اطلاع رسانی از طریق فرمانداري، بخشداري ، شوراهاي اسلامی و دهیاريها در خصوص فرآیند صدور مجوز تشکل ها.

۷-۲-  ثبت تقاضا در دبیرخانه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری با نظارت کارگروه

۷-۳-  اخذ مستندات و مدارک لازم توسط دبیرخانه کارگروه

۷-۴-  برگزاری جلسات با حضور کلیه اعضای کار گروه

۷-۵-  بررسی و تایید اساسنامه تشکل توسط کارگروه

۷-۶-  انجام استعلامات لازم از مراجع ذیربط توسط کارگروه

۷-۷-  بررسی و پالایش مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضیان و استعلام از مراجع ذیربط با حضور کلیه اعضای کارگروه

۷-۸- بررسی نهایی مدارک ارائه شده و استعلامات اخذ شده و تایید مدارک با حضور کلیه اعضای کارگروه

۷-۹-  تنظیم پیش نویس مجوز فعالیت تشکل پس از امضای کلیه اعضای کارگروه بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان

۷-۱۰-  صدور گواهی (بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان) در خصوص مجوز فعالیت تشکل بر اساس پیش نویس اولیه کارگروه با امضای مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۷-۱۱-  ثبت و جمع آوری اطلاعات مرتبط با مجوزهای صادر شده در بانک اطلاعات

۷-۱۲-  ارسال یک نسخه از مجوزهای صادره مرتبط با تشکلها به دفترآموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی در مقاطع پانزده روزه.

۷-۱۳-  ارسال گزارشات مرتبط با اقدامات انجام شده کارگروه به دفتر آموزش، ترویج و مشارکهای مردمی

در مقاطع پانزده روزه.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه : http://www.nrskh.ir/?p=15539

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار
 • 2,499
 • 595
 • 1,956,333
 • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱