سياستهاي كلي

سياستهـاي كلـي منابـع طبيعـي

۱- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
۲- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت موثر از سرمايه گذاري در آن
۳- اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن
۴- گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
 

سياستهـاي كلـي منابـع آب

۱– ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه ي آب براساس اصول و توسعه‌ي پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
۲- ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
۳- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
۴- تدوين برنامه‌ي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان داري و شبكه هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري.
۵- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *