سیاستهـای اجرایـی مرتبـط در اسنـاد

سياستهاي اجرايي در چهارچوب سياستهاي استراتژيك بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه
اسناد فرابخشی و اسناد بخشی
تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء، اصلاح و توسعه و افزايش بهره‌وري منابع طبيعي
جامع نگري در مديريت منابع طبيعي حوزه هاي آبخيز به منظور دستيابي به توسعه پايدار
ارتقاء فرهنگ عمومي منابع طبيعي از طريق اشاعه برنامه هاي ترويجي و آموزشي
تقويت همكاري و مشاركت مردم و بهره برداران در مديريت پايدار منابع طبيعي
تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و تفكيك مستثنيات و احراز مالكيتهاي قانوني اشخاص در محدوده وظايف وزارت جهاد كشاورزي
حفاظت از منابع پايه و ذخاير ژنيتيكي از طريق بكار گيري علوم و فنون پيشرفته و شناسايي گونه هاي گياهي نادر و در حال انقراض به منظور حفاظت از آنها
بهره وري بهينه از اراضي كشور با استفاده از فن آوريهاي نوين مبتني بر آمايش سرزمين بر اساس استعداد و كاربريهاي تعيين شده.
توسعه و حمايت از سرمايه گذاري در بخش منابع طبيعي
مهار عوامل ناپايدار در منابع طبيعي
تقويت و توسعه مناسب پايگاه توليد اطلاعات، تحول فن آوري، آمار بهنگام و شبكه اطلاع رساني
ارتقاء بهره وري منابع طبيعي از طريق، ارتقاء فرهنگ عمومي، بازنگري در برنامه هاي آموزشي، ترويجي، استمرار تحول اداري، تمركز زدايي، كاهش تصدي گري
برنامه ريزي به منظور جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي و منابع جنگلي
تبيين ارزشهاي اكولوژيك منابع طبيعي
تقويت و توسعه همكاريهاي بين المللي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *