آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها براساس تعریف مطرح در فصل اول قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می نماید.

ماده ۲- در برگ تشخیص، خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد، شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن ار هر جهتی مشخص باشد.

ماده ۳- مأمور بازدید کننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان، کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل متقاضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده، تسلیم کند.

ماده ۴- چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار و به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مراجع ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا مطابق ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده (۳۹) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (۱۳) آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها نسبت به ملی شدن جنگلها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی) صادر گردد.

ماده ۵- اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها براساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۶ – ترتیب وصول و ثبت اعتراضات، تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت و پرداخت حق الزحمه اعضاء و همکاران هیأت که علاوه بر وظایف محول شده، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوه وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آیین نامه ای که به استناد تبصره (۶) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی
می رسد.

ماده ۷- تأمین و تدارک امکانات، تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأت های مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون جنگلها ومراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد.

ماده ۸- در مواردی که تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها براساس مقررات مربوط و ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد، حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد:

الف- در صورتی که به اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده (۵۶) مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع ارجاع می شود.

ب- چنانچه به اجرای مقررات ماده (۵۶) اعتراض نشده باشد پس از انقضای مهلت مقرر در ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنکلها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

ماده ۹- پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیرمجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.

ماده ۱۰- در اجرای این آیین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذیربط مکلف به انجام همکاریهای لازم به وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) می باشند.

ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات، تجهیزات و امکانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید.

معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *