استخدام

۲۲خرداد
نیمی از پست های سازمانی منابع طبیعی  و آبخیزداری استان خالی است

نیمی از پست های سازمانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان خالی است

حدود نیمی از پست های سازمانی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بدون تصدی است. معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با گذشت سال ها از شکل گیری استان هنوز چارت نیروی انسانی این  اداره کل تکمیل نشده و حدودنیمی از پست های سازمانی این مجموعه […]

آمار