بازدید از جنگل نخاب خوسف

۰۱آبان
بازدید مز منطقه جنگل نخاب شهرستان خوسف

بازدید مز منطقه جنگل نخاب شهرستان خوسف

بازدید مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از منطقه جنگل نخاب شهرستان خوسف به منظور بررسی افزایش روند فرسایش بادی و ایجاد کانون بحرانی فرسایش بادی در این منطقه و تهدید نقاط جمعیتی و اقتصادی استان

آمار