تمدید پروانه چرا

۲۲اسفند
شمارش معکوس برای تمدید پروانه چرا

شمارش معکوس برای تمدید پروانه چرا

دامداران و عشایری که برای بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی پروانه دارند فقط تا پایان اسفند می توانند این پروانه را تمدید کنند. ۱۰ بهمن ماه سال ۹۶ بود که در برخی از استان ها زمزمه ی الکترونیکی شدن صدور و تمدید پروانه ی چرای دام شنیده شد. تصمیمی که عده ی زیای […]

آمار