جلسه ستاد پروژه های آبخیزداری

۰۴آبان
ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری صندوق توسعه ملی

ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری صندوق توسعه ملی

ششمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری صندوق توسعه ملی با حضور مدیر کل، معاون آبخیزداری و اعضا< ستاد برگزار گردید.

آمار