دانش آموزان

۲۴مهر
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان منطقه ترسیب کربن

توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان منطقه ترسیب کربن

در آغاز سال تحصیلی تعداد ۲۰۰ بسته لوازم تحریر در بین دانش اموزان منطقه اجرایی پروژه ترسیبب کربن توزیع شد.  در پی بازدید خیرین از مدارس منطقه پروژه ترسیب کربن تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی شامل کیف مدرسه و لوازم التحریر بین دانش آموزان بی بضاعت مدارس همت آباد، کسراب، حجت آباد، دشت جنت آباد، تاجمیر […]

آمار