پدافند غیر عامل

۰۶آبان
پدافند غیر عامل حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور

پدافند غیر عامل حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور

” ۶ لغایت ۱۲ آبان ماه” آغاز هفته پدافند غیر عامل گرامی باد. پدافند غیر عامل حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور…  

آمار