پروژه آبخیز

۰۱آبان
بازدیدنماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری

بازدیدنماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری

نماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری (بند خاکی) حوزه آبخوان سربیشه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید نمودند

آمار