خانه / مزایده / مزایده عمومی آنغوزه و آویشن

مزایده عمومی آنغوزه و آویشن

مزايده عمومي (نوبت اول)

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه و آویشن در دو شهرستان طبس و بشرویه را در قالب طرحهای  بهره برداري ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۱۰۰۹۷۳۸۴۵۰۰۰۰۰۲ مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از  متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسنادمزايده، ملاحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق موردنظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود رابراي هر كيلوگرم محصول به عنوان بهره ما لكانه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام نمايند.

نام شهرستاننام طرحمحصولمساحت مفیدمیزان محصولنرخ پایه(ریال)تعهدات احیایی

 

دوره طرح

 

 

 

مبلغ کل

 

مبلغ تضمین

۱۰%

بذر پاشیکپه کاری
بشرویهعلی حیدر

(رویشگاه غر دولی و چوسر)

آنغوزه۲۹۰۲۱۰۳۵۴۵۴۲۱۰۰یک ساله۷۴۴۵۳۴۰۷۴۴۵۳۴
کال نخاب

(رویشگاه تنگل جعفری، تنگل پوزه)

آنغوزه۵۰۵۰۱۴۵۵۷۸۰۱۸۶۰۰۰یک ساله۱۱۳۵۱۶۱۹۰۱۱۳۵۱۶۱۹
کرندآنغوزه۱۱۰۰۱۰۸۹۳۷۱۰۳۳۰۰۰یک ساله۴۰۴۰۵۱۶۷۴۰۴۰۵۱۶.۷
سرند خدا آفریدآنغوزه۹۵۴۲۴۰۴۶۶۶۰۹۶۰۰۲۰یک ساله۱۶۰۱۲۸۰۳۶۱۶۰۱۲۸۳.۶
نیگو ، نخاب و سرندآویشن۴۵۶۱۱۸۰۷۳۱۳۵۱۵۰۰یک ساله۸۶۲۹۹۳۰۰۸۶۲۹۹۳۰
طبسکلشانه پیستان پیرحاجاتآنغوزه۸۲۰۰۴۱۰۰۸۰۹۳۳۱۰۰۰۱۰۰یک ساله۳۳۱۸۲۵۳۰۰۳۳۱۸۲۵۳۰
خروانآنغوزه۲۸۶۰۱۴۳۰۷۶۲۱۱۳۰۰۲۵یک ساله۱۰۸۹۸۱۷۳۰۱۰۸۹۸۱۷۳

 

 تاريخ دریافت اسناد مزايده : از ۱۴/۵/۹۷ لغايت  پايان وقت اداري ۲۲/۵/۹۷

   زمان تحويل پاكتهاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۲۴/۵/۹۷

   مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق

    زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۵/۵/۹۷ سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:

  • به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲- شركتهاي تعاوني بهره برداري و  بهره برداران بومي در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت ميباشند

۳ – دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً اصل ضمانتنامه بانکی تا پایان وقت اداری تاریخ ۲۴/۵/۹۷ تحویل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گردد.

 

روابط عمومی اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *