21

شناسنامه خدمات اداره کل

  • 13:44
  • 26 فروردین 1396

 

ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی

صدورمجوزتهیه و حمل زغال                                            ۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدورمجوزبکارگیری و توسعه انرژیهای پاک                        ۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۱    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدورمجوزبهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع          ۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۲    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدوروتمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)                         ۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۳    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدورمجوزوحمایت ازتوسعه زراغت چوب دراراضی ملی       ۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۴    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه خدمات حمایتی جنگل و مرتع و آبخیزداری

تامین و توزیع بذرجنگلی ومرتعی                                        ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۱    شناسنامه    فرآیند    راهنما

توسعه زراعت چوب در مستثنیات                                        ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۲    شناسنامه    فرآیند    راهنما

آبخیزداری وآبخوانداری وجلوگیری ازفرسایش خاک                ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۴    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه تاییدیه تاسیس تشکلهای جنگل…                                ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۳    شناسنامه    فرآیند    راهنما

برگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی امور جنگل ها…             ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۴    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگل ها…                ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۸    شناسنامه    فرآیند    راهنما

جذب مشارکت مردمی درحفاظت از منابع طبیعی                  ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۳    شناسنامه    فرآیند    راهنما

حفاظت واحیای جنگل ومرتع

جنگلداری                                                                         ۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

جنگلکاری و توسعه فضای سبز                                               ۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۱    شناسنامه    فرآیند    راهنما

حفظ و احیای مراتع                                                            ۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۲    شناسنامه    فرآیند    راهنما

تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی                                        ۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۳    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی                                            ۱۴۰۴۲۲۷۳۱۰۴    شناسنامه    فرآیند    راهنما

بیابان زدایی                                                                   ۱۴۰۴۲۲۷۳۱۰۵    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه خدمات طبیعت گردی (اکوتوریسم)                                  ۱۳۰۷۲۲۷۳۱۰۶    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدورمجوزانتقال قطعی اراضی واگذارشده پیش ازسال ۱۳۸۵      ۱۳۰۲۲۲۷۴۰۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه مجوز حمل محصولات ومحمولات منابع طبیعی

صدورمجوزحمل محصولات فرعی وچوبی جنگل ومرتع              ۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

مجوزقطع وحمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات              ۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۱    شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه مجوزشرکتهای تخصصی جنگلها مراتع وآبخیزداری

صدوروتمدیدمجوزتاسیس شرکت تخصصی جنگلها…              ۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

صدوروتمدیدمجوزفعالیت شرکت تخصصی جنگلها…                 ۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۱     شناسنامه    فرآیند    راهنما

ابطال مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها…          ۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۲     شناسنامه    فرآیند    راهنما

تغییرنام مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها…        ۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۳     شناسنامه    فرآیند    راهنما

تغییرفعالیت مجوزتاسیس /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها…      ۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۴     شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به استعلامهای منابع طبیعیبیعی

پاسخ به استعلام طرحهای عمومی.. دولت درعرصه های منابع طبیعی۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری                           ۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۱    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده ۶۹               ۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۲    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی                     ۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۳    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به استعلام اراضی                                                         ۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۴    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی                                         ۱۳۰۲۲۲۷۸۰۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی                     ۱۳۰۲۲۲۹۱۰۰۰    شناسنامه    فرآیند    راهنما

 

 

لینک کوتاه : https://www.nrskh.ir/?p=3280
  • دیدگاه‌ها برای شناسنامه خدمات اداره کل بسته هستند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

آمار
  • 1,561
  • 2,282
  • 2,033,221
  • پنجشنبه _ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱