21

لیست خدمات

  • 12:18
  • 27 دی 1395

ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی

۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۰      صدورمجوزتهیه و حمل زغال                                         شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۱      صدورمجوزبکارگیری و توسعه انرژیهای پاک                      شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۲      صدورمجوزبهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع         شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۳      صدوروتمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)                         شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۴      صدورمجوزوحمایت ازتوسعه زراغت چوب دراراضی ملی       شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه خدمات حمایتی جنگل و مرتع و آبخیزداری

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۱       تامین و توزیع بذرجنگلی ومرتعی                                   شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۲       توسعه زراعت چوب در مستثنیات                                  شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۴       آبخیزداری وآبخوانداری وجلوگیری ازفرسایش خاک             شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۳       ارائه تاییدیه تاسیس تشکلهای جنگل…                           شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۴       برگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی امور جنگل ها           شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۸       ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگل ها               شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۳       جذب مشارکت مردمی درحفاظت از منابع طبیعی              شناسنامه    فرآیند    راهنما

حفاظت واحیای جنگل ومرتع

۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۰       جنگلداری                                                                  شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۱       جنگلکاری و توسعه فضای سبز                                       شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۲       حفظ و احیای مراتع                                                      شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۳۱۰۳       تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی                                  شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۴۰۴۲۲۷۳۱۰۴       ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی                                     شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۴۰۴۲۲۷۳۱۰۵       بیابان زدایی                                                               شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۷۲۲۷۳۱۰۶       ارائه خدمات طبیعت گردی (اکوتوریسم)                            شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۴۰۰۰       صدورمجوزانتقال قطعی اراضی واگذارشده پیش ۱۳۸۵          شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه مجوز حمل محصولات ومحمولات منابع طبیعی

۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۰      صدورمجوزحمل محصولات فرعی وچوبی جنگل ومرتع            شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۵۲۲۷۵۱۰۱      مجوزقطع وحمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات        شناسنامه    فرآیند    راهنما

ارائه مجوزشرکتهای تخصصی جنگلها مراتع وآبخیزداری

۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۰     صدوروتمدیدمجوزتاسیس شرکت تخصصی جنگلها .              شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۱     صدوروتمدیدمجوزفعالیت شرکت تخصصی جنگلها.                 شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۲     ابطال مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها.           شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۳     تغییرنام مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها.        شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۱۷۲۷۶۱۰۴     تغییرفعالیت مجوزتاسیس /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها.    شناسنامه    فرآیند    راهنما

پاسخ به استعلامهای منابع طبیعیبیعی

۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۰     پاسخ به استعلام طرحهای عمومی.. دولت درعرصه های منابع طبیعی    شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۱     پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری                     شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۲     پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده ۶۹        شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۳     پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی              شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۷۱۰۴     پاسخ به استعلام اراضی                                                  شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۷۸۰۰۰     پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی                                   شناسنامه    فرآیند    راهنما

۱۳۰۲۲۲۹۱۰۰۰     پاسخ به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی              شناسنامه    فرآیند    راهنما

 

لینک کوتاه : https://www.nrskh.ir/?p=2837
  • دیدگاه‌ها برای لیست خدمات بسته هستند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

آمار
  • 623
  • 1,281
  • 2,021,972
  • پنجشنبه _ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱