15

“شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “

 • کد خبر : 15542
 • 15 تیر 1398 - 12:39
“شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “

  “شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “ مقدمه : مدیریت پایدار سرزمین از طریق همسویی، هم افزایی و مشارکت مؤثر تمامی دست اندرکاران از جمله بخش های دولتی، غیردولتی، جوامع محلی و بخش خصوصی محقق خواهد شد. ایرانیان مردمانی هستند آگاه و […]

 

“شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه

مقدمه :

مدیریت پایدار سرزمین از طریق همسویی، هم افزایی و مشارکت مؤثر تمامی دست اندرکاران از جمله بخش های

دولتی، غیردولتی، جوامع محلی و بخش خصوصی محقق خواهد شد. ایرانیان مردمانی هستند آگاه و توانمند که در

صورت ایجاد آگاهی لازم و زمینه های مناسب در زمینه حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع

طبیعی کشور مسئولانه و فعالانه مشارکت خواهند نمود.

۱) موضوع

تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲ هـ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ هیأت محترم وزیران با موضوع آئین نامه بند )ب( ماده ( ۲۹ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

کشور.

تعاریف

۲-۱- رتبه بندی

نوعی معیار تعیین صلاحیت است که با توجه به میزان توان فنی، اجرایی، مالی و مدیریتی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت می پذیرد.

۲-۲- تشخیص صلاحیت

فرآیندی است که در آن شرایط عمومی، فنی و تخصصی تشکل ها و تعاونی ها در زمینه کارهای قابل واگذاری موضوع آئین نامه مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۲-۳-تشکل ها و تعاونی ها

بر اساس تعاریف بند )پ(  و بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی

۲-۴- سازمان

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور

۲-۵- اداره کل

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان

۲-۶- کار گروه

کارگروه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی، جمعی از اعضای منتخب اداره کل، که وظیفه اجرای کلیه مراحل فرآیند تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی را بر عهده خواهند داشت.

۲-۷- بومی

بومی به فردي اطلاق می گردد که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد :

الف- یکسان بودن شهرستان محل تولد با شهرستان محل مورد تقاضای ثبت تشکل و همچنین سابقه سه سال سکونت، مستمر منتهی به تاریخ درخواست، تقاضا، در محل مورد تقاضا

ب- حضور در حوزه شهرستان در قالب کوچ در خصوص افراد جامعه کوچ رو و عشایر

ج- مجریان طر ح های منابع طبیعی در محل مورد تقاضا

تبصره : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت تقاضا می باشد.

 (۳ تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها

تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها وفق بند )الف ( ماده ( ۴) توسط اداره کل برای تشکل ها و تعاونی های متقاضی پیمانکاری به کار می رود که برای کار در طرح ها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند.

۳-۱- تمام یا بخشی از منابع مالی آن ها از بودجه عمومی دولت تأمین شده باشد )تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای عملیات، در چارچوب اعتبارات تملک دارایی های سرمای های توسط سازمان یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اداره کل ابلاغ میگردد(.

۳-۲ – طرح هایی که تأمین مالی و یا اجرای آن ها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات  دولتی داشته باشد .

 شرایط عمومی تعیین صلاحیت

تشکل ها و تعاونی هایی که دارای صلاحیت کارهای قابل واگذاری به استناد بند )الف( ماده ( ۳)  آئین نامه می باشد.

 کارگروه

به منظور بررسی و تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها کارگروهی متشکل از اعضای ذیل، با ابلاغ بالاترین مقام

اداره کل تشکیل می گردد:

 • مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا نماینده ایشان به عنوان (رئیس)
 • یکی از معاونین به انتخاب مدیر کل )عضو(.
 • مسئول کمیته فنی )عضو(.
 • رییس اداره امور مالی و ذی حساب )عضو(.
 • رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی به عنوان )دبیر(.

 منابع و مدارک محاسبه امتیاز تکمیلی صلاحیت تشکل یا تعاونی

   ۶-۱- منابع انسانی تشکل/تعاونی :

در این موضوع صرفاً تعداد اعضای تشکل یا تعاونی ملاک محاسبه می باشد و امتیاز لازم بر اساس جدول شماره (۱)  بند )ب( ماده (۴) محاسبه خواهد گردید. نحوه محاسبه تعداد اعضاء به شرح ذیل می باشد:

در خصوص تشکلها، بر اساس فرم پیوست شماره ) ۱ ( مجوز فعالیت صادر شده توسط اداره کل و در خصوص  تعاونیها آخرین لیست ارائه شده توسط اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی یا اداره تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی ملاک سنجش می باشد.

۶-۲- منابع انسانی/ بومی بودن )متناظر با بخش ۷-۲):

الف –  شناسنامه و کارت ملی مربوط به شهرستان مورد تقاضا.

ب  – تائیدیه شورا، دهیاری، بخشداری دال بر بومی بودن و سکونت فرد در شهرستان مورد تقاضا.

تبصره  –  در مناطقی که فاقد شورا، دهیاری و بخشداری باشد استشهاد محلی با تائید حداقل سه نفر از معتمدین محلی ملاک عمل می باشد.

ج-  مدارک مرتبط با پروانه چرای معتبر یا طرح مرتعداری واگذار شده در حوزه شهرستان مورد تقاضا )در خصوص افراد جامعه کوچرو و عشایر(.

د-  مدارک مرتبط با مجوزهای قانونی در خصوص پروانه چرای معتبر یا طرح مرتعداری واگذار شده یا  سایر فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی در حوزه شهرستان مورد تقاضا )در خصوص مجریان طرحهای منابع طبیعی در محل مورد تقاضا(.

 

۶-۳- تجربه کارهای قبلی تشکل/تعاونی:

امتیاز تجربه کارهای قبلی بر اساس جدول شماره ) ۱ ( بند )ب( ماده( ۴) تعیین خواهد گردید. ارزیابی تجربه کارهای قبلی به شرح ذیل می باشد:

ارائه گواهی حسن انجام کار صادره توسط کارفرمایان قبلی و نیز تصویر قرارداد مرتبط با گواهی مذکور.

قابل ذکر است عملیات موضوع قرارداد ارائه شده می بایست در چارچوب عملیاتهای بخش منابع طبیعی، آب و محیط زیست )بدون در نظر گرفتن کارفرمای قبلی( باشد.

۶-۴- توان مالی )سرمایه( تشکل/ تعاونی:

در این شاخص، امتیاز توان مالی محاسبه و امتیاز لازم بر اساس جدول شماره ) ۱( بند )ب( ماده (۴) تعیین خواهد

گردید. مستندات لازم جهت محاسبه توان مالی )سرمایه( به شرح ذیل می باشد:

 • ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی.
 • سرمایه غیر نقدی ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی )حسب مورد( منضم به تصویر اسناد برابر اصل شده اموال غیر منقول و ماشین آلات.
 • آخرین ترازنامه مالی تائید شده تشکل توسط مجمع و اداره تعاون.
 • سرمایه ثبت شده تعاونی حسب مفاد اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

 ۶-۵- سطح تحصیلات:

سنجش موارد مرتبط با سطح تحصیلات بر اساس مفاد جدول شماره ) ۱( بند )ب( ماده ) ۴( صرفا بر اساس ارائه مدارک معتبر دانشگاهی و مؤسسات علمی کاربردی برای اعضای هیات مدیره/ امناء می باشد.

۶-۶- امتیاز تجربه برای اعضای هیئت مدیره/ امناء تشکل و تعاونی:

تجربه سابقه کار اجرائی اعضای هیات مدیره/ امناء به شرح ذیل تعیین میگردد:

الف سابقه اجرا در قالب فعالیت شخص حقیقی:

مستندات قابل ارزیابی سوابق اجرایی افراد در قالب شخص حقیقی، ارائه گواهی حسن انجام کار از طرف کارفرمایان قبلی و نسخهای از تصویر قرارداد مرتبط می باشد.

ب سابقه اجرای فعالیت در دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی:

مستندات قابل ارزیابی، تائیدیه اشتغال به کار صادره از طرف کارفرمای مربوطه )با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت( به همراه ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی شخص می باشد.

جسابقه کار اجرایی در قالب فعالیت در شرکتهای غیر دولتی فعال:

مستندات قابل ارزیابی، تائیدیه اشتغال به کار صادره از طرف کارفرمای مربوطه )با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت( به همراه ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی شخص می باشد.

با توجه با ضرورت فعال بودن شرکت در زمان مندرج در تائیدیه اشتغال به کار، فعال بودن شرکتها به یکی از روش های زیر احصاء میگردد:

 • ارائه لیست قراردادهای منعقد شده، در دوره فعالیت مد نظر.
 • ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه/ یکساله شرکت تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی در زمان مد نظر.
 • ارائه پاسخ استعلام پرداخت مالیات و . . . از سازمان امور مالیاتی در مدت مورد نظر.

د سابقهی کار اجرایی با موضوع فعالیت درتشکلها و تعاونیهای تخصصی مرتبط

مستندات قابل ارزیابی، ارائه گواهی تشکل و تعاونی مربوطه )با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت می باشد.

با توجه با ضرورت فعال بودن شرکت در زمان مندرج در تائیدیه اشتغال به کار، فعال بودن شرکتها به یکی از روش های زیر احصاء میگردد:

 • ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه/ یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی

اعتباری قانونی.

 • ارائه گواهی کتبی اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی استان.
 • قراردادهای منعقد شده تشکل یا تعاونی.
 • ارائه گواهی کتبی انجمنهای صنفی مرتبط.

 مدت زمان اعتبار تعیین صلاحیت

 ۷-۱- مدت زمان اعتبار گواهی تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها، از زمان صدور گواهی به مدت ۵ سال

می باشد.

۷-۲- با عنایت به تبصره ) ۲( بند )پ( ماده ( ۴) آئین نامه، در صورت درخواست کتبی تشکل یا تعاونی و نیز

حسب ضرورت و تشخیص اداره کل، بررسی مجدد تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها در طول سال انجام و در انتهای آبان ماه هر سال فهرست تشکل ها و تعاونی های دارای صلاحیت منتشر می گردد.

( ۸  مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونیها

۸-۱- درخواست تشکل یا تعاونی در خصوص تعیین صلاحیت با امضاء و مهر مقام مجاز.

۸-۲- مجوز فعالیت از اداره کل و سایر مراجع مندرج در بند )ب( ماده ) ۱(  آئین نامه.

۸-۳- اساسنامه مصوب تشکل/ تعاونی.

۸-۴- مدارک مرتبط با آگهی تأسیس، آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت  جلسه مربوط به تغییر سهام و آگهی آخرین تغییرات.

۸-۵- تصویر شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و مدارک تحصیلی سمتهای مدیر عامل، رئیس هیأت

مدیره، نائب رئیس، اعضای هیات مدیره/ امناء.

۸-۶- ارائه لیست اعضا بر اساس تائیدیه « اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری» در خصوص تشکل ها و تاییدیه اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی یا اداره تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعاونیها.

۸-۷- ارائه گواهی حسن انجام کار صادره توسط کارفرمایان قبلی و تصویر قراردادهای مرتبط با گواهی.

۸-۸- گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی.

۸-۹- گواهی میزان سرمایه غیر نقدی تشکل یا تعاونی، ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی )حسب مورد(

منضم به تصویر اسناد برابر اصل شده اموال غیر منقول و ماشین آلات.

۸-۱۰- آخرین ترازنامه مالی تائید شده تشکل/تعاونی توسط مجمع و اداره تعاون.

۸-۱۱- سرمایه ثبت شده تعاونی حسب مفاد اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

۸-۱۲- مدارک معتبر دانشگاهی و مؤسسات علمی کاربردی اعضای هیأت مدیره/ امنای تشکل یا تعاونی و

اعضای آن.

۸-۱۳- ارائه گواهی سابقه ی کار اعضای هیات مدیره / امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی.

در صورت وجود سابقه اجرایی در قالب شخص حقیقی، ارائه گواهی حسن انجام کار صادره توسط

کارفرمایان قبلی و تصویر قرارداد مرتبط با گواهی.

۸-۱۴- ارائه گواهی سابقه ی کار اعضای هیأت مدیره / امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی در دستگاه اجرایی دستگاهای اجرائی دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی.

 • در صورت سابقه اجرایی فرد در قالب اشتغال به کار در موارد یاد شده ارائه یکی از مدارک ذیل:

o  ارائه تائیدیه اشتغال به کار صادره از طرف کارفرمای مربوطه )با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت( و نیز ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی در زمان یاد شده

o ارائه گواهی اشتغال به کار اعضای هیات مدیره/ امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی در

شرکتهای فعال.

 • در صورت سابقه اجرایی فرد در قالب اشتغال به کار در شرکتها، ارائه یکی از مدارک ذیل:

o ارائه لیست قراردادهای منعقد شده شرکت، در دوره فعالیت مد نظر.

o ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله شرکت تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی در دوره فعالیت مد نظر.

o ارائه پاسخ استعلام پرداخت مالیات و … شرکت از طرف سازمان امور مالیاتی در دوره فعالیت مد نظر.

o ارائه گواهی تشکل و تعاونی مربوطه )با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت( در خصوص اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره/ امنای تشکل و تعاونی.

 • در صورت سابقه اجرایی شخص حقیقی در تشکل و تعاونی تخصصی، ارائه یکی از مدارک ذیل:

o ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی در دوره فعالیت مدنظر.

o ارائه گواهی کتبی اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی استان در دوره فعالیت مدنظر.

o قراردادهای منعقد شده تشکل یا تعاونی در دوره فعالیت مدنظر.

o ارائه گواهی کتبی انجمنهای صنفی مرتبط در دوره فعالیت مدنظر.

۹ (فرآیند اجرایی

۹-۱- اطلاع رسانی از طرق متعارف مانند؛ پایگاه اطلاعرسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و

اداره کل، روزنامه های کثیر الانتشار سراسری و محلی، نصب آگهیهای مربوطه در مراکز عمومی شهری و

روستایی و … و ادارات دولتی، اطلاع رسانی از طریق فرمانداری، بخشداری، شوراهای اسلامی و دهیاریها

و سایر موارد در خصوص آغاز فرآیند تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونیها.

۹-۲- ثبت تقاضا در دبیرخانه اداره کل با نظارت دبیرخانه کارگروه.

۹-۳- اخذ مستندات و مدارک لازم حسب مفاد بند ) ۸( شیوه نامه، از متقاضیان توسط دبیرخانه کارگروه.

۹-۴-  برگزاری جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضاء در چارچوب آئین نامه و شیوه نامه.

۹-۵- انجام استعلامات لازم از مراجع ذیربط توسط کارگروه.

۹-۶- بررسی و پالایش اطلاعات متقاضیان و استعلام از مراجع ذیربط )به منظور راستی آزمایی مدارک ، در

صورت لزوم( توسط کارگروه.

۹-۷- بررسی نهایی مدارک ارائه شده، پاسخ استعلامات اخذ شده و محاسبه امتیازات در چارچوب آئین نامه و

شیوه نامه با حضور اکثریت اعضای کارگروه اخذ درآمدهای سازمان.

۹-۸-  تهیه پیش نویس گواهی تعیین صلاحیت با امضای کلیهی اعضای کارگروه )بر اساس فرم ارسالی توسط

ستاد سازمان(.

۹-۹- صدور گواهی )بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان( در خصوص تعیین پایه تشکل و تعاونی بر

اساس پیش نویس اولیه کارگروه با امضای مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان.

۹-۱۰-  ثبت و جمع آوری اطلاعات مرتبط با تعیین صلاحیت در بانک اطلاعات توسط دبیرخانه کارگروه.

۹-۱۱- ارسال نسخه ای از گواهیهای صادره تعیین پایه و صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها به دفتر آموزش،

ترویج و مشارکتهای مردمی و دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها در دورههای پانزده روزه.

۹-۱۲-  ارسال گزارشات مرتبط با اقدامات انجام شده توسط رئیس کارگروه به دفتر برنامه ریزی، بودجه و

هماهنگی طرح ها )بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان( در دورههای پانزده روزه.

لینک کوتاه : https://www.nrskh.ir/?p=15542

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار
 • 98
 • 130
 • 2,152,515
 • پنجشنبه _ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱