قوانين

۳۱مرداد

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و ال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن (مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ بنبر پیشنهاد شماره ۱۴۳۴/ص/۱۰/و مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۴ وزارت جهادسازندگی و به استناد”قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها […]

۳۱مرداد

سیاستهـای اجرایـی مرتبـط در اسنـاد

سياستهاي اجرايي در چهارچوب سياستهاي استراتژيك بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه اسناد فرابخشی و اسناد بخشی تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء، اصلاح و توسعه و افزايش بهره‌وري منابع طبيعي جامع نگري در مديريت منابع طبيعي حوزه هاي آبخيز به منظور دستيابي به توسعه پايدار ارتقاء فرهنگ عمومي منابع طبيعي از طريق اشاعه […]

۳۱مرداد

سياستهاي كلي

سياستهـاي كلـي منابـع طبيعـي ۱- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. ۲- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير […]

۳۱مرداد

سند چشم انداز منابع طبیعی و آبخیزداری استان در افق ۱۴۰۴

امروزه در كشور ما منابع طبيعي تجديد شونده به سبب اثرات مستقيم و غير مستقيم خود مهمترين عامل در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بوده و استفاده مطلوب از آن مي تواند ضامن ماندگاري و توسعه پايدار شده و عدم توجه به آن نيز مي تواند بالقوه متضمن مسائلي باشد كه مجموعه برنامه هاي […]

۳۱مرداد

اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم

اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم:   ۱- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي ۲- سازگاري محيطي ۳- حفاظت و احياي تنوع زيستي ۴- حفاظت و احياء و توسعه منابع طبيعي (جنگل، مرتع، آب و خاك) ۵- توانمندسازي ساختار زيست محيطي     احكام و مواد قانوني مرتبط با بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه:

۳۱مرداد

اصل چهل و پنجم قانون اساسي در جصوص منابع طبيعي (جنگل و مرتع)

اصل چهل و پنجم قانون اساسي در جصوص منابع طبيعي (جنگل و مرتع) انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی […]

آمار
  • 77
  • 2,415
  • 1,310,303
  • سه شنبه _ ۲۲ تیر ۱۴۰۰